Huy Du, “Ba Vì năm xưa” (LD)Xin bấm vào đây để nghe Lê Dung trình bày.