“Đúng như vậy”. Nhưng hướng về xung đột tương lai thì người Việt Nam phải coi chừng!

Vì, như một kết quả của Đổi mới, “nền văn hóa vững bền” ấy đang lung lay tận gốc!

Cũng vì sau khi Chiến tranh Việt Nam chấm dứt, tất cả những đe dọa tiềm năng đã lần lượt sở hữu vũ khí công nghệ cao. Không có học thuyết quân sự nào tự nó có thể bù đắp đủ cho chênh lệch quá lớn trong chất lượng vũ khí. Để đảm bảo giữ nước hiệu quả, quân đội nhân dân Việt Nam cũng phải có vũ khí công nghệ cao.

Kinh tế phát triển giúp dân giàu. Kinh tế phát triển cũng giúp nước mạnh vì ta có thể mua, thậm chí tự sản xuất, vũ khí công nghệ cao.

Cần phải đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế. Nhưng phải phát triển thế nào cho “nền văn hóa vững bền” đừng đổ!

(Thu Tứ)Võ Nguyên Giáp, “Mỹ không hiểu nên thua”Tháng 11 năm 1995, theo đề nghị của phía Mỹ, tôi đã tiếp ông Rô-bớt Mắc-Na-ma-ra, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời hai Tổng thống Ken-nơ-đi và Giôn-xơn, một trong những kiến trúc sư của chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trong câu chuyện, tôi nhận xét:

Trong cuốn hồi tưởng của ngài, có một điều mà tôi cho là đúng. Đó là Mỹ đánh Việt Nam mà không hiểu gì về lịch sử, địa lý, văn hóa (…) Việt Nam (…) Chúng tôi có một nền văn hóa vững bền, có một học thuyết quân sự độc đáo và được thử thách trong lịch sử. Vì vậy mà chúng tôi đã thắng.

Ông Mắc-Na-ma-ra đáp:

- Vâng, đúng như vậy.

Cuối cùng thì ông cũng đã nhận ra được một chân lý, rất tiếc là đã quá muộn màng.


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 1354-1355)________
(1) R.S. Mắc-Na-ma-ra,
Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam, nxb. Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 1995.