Có “trường kỳ kháng chiến” thì mới “nhất định thắng lợi”. Giặc Pháp không phải là sung mà trường kỳ há miệng chờ nó rụng! Giặc Mỹ càng như thế. (Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Trường kỳ kháng chiến...”“Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng
Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào!
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi!
Thống nhất độc lập, nhất định thành công!”.


(Bài thơ mừng xuân Đinh Hợi 1947
của Chủ tịch Hồ Chí Minh)