Cũng như bao nhiêu người Việt Nam khác lúc đó, Nguyễn Ái Quốc bôn ba hải ngoại là để tìm đường cứu nước, chứ không phải để tìm một cách tổ chức xã hội mới.

Liên Xô là một cường quốc. Liên Xô mâu thuẫn với các đế quốc đang chiếm phần lớn thế giới. Lãnh đạo Liên Xô đã công khai lên tiếng ủng hộ việc giành lại độc lập của các dân tộc bị đế quốc cai trị. Phải chọn chủ nghĩa cộng sản để tranh thủ Liên Xô!

Chọn rồi, càng thực hành thì càng thấy chủ nghĩa cộng sản vô cùng lợi hại trong việc động viên đông đảo nhân dân đánh ngoại xâm. Tuy dân tộc Việt Nam đã bao lần đánh ngoại xâm, nhưng tình hình lần này khó khăn ngoại lệ (xem bài “Việc nước gian nan” của TT), đòi hỏi mức độ hy sinh chưa từng, do đó việc động viên tinh thần nhân dân là hết sức cần thiết.

Kháng chiến thắng lợi rồi, đến “xây dựng lại…”. Thì sau khi “đổi mới”, chủ nghĩa cộng sản đang làm cho “đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Chính là chủ nghĩa yêu nước”Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế thứ ba.


(Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 171, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 10, tr. 128)