Trương Quang Lục, “Vàm Cỏ Đông” (TT, TN)Xin bấm vào đây để nghe