Minh Quang, “Hoa sim biên giới” (VH)Xin bấm vào đây để nghe.