Huy Du, “Đường chúng ta đi” (DT)Xin bấm vào đây để nghe Diệu Thúy trình bày.