Thu Tứ, “Thính giang địch... của Vi Ứng Vật”
Thơ Đường rất phong phú nội dung tiễn bạn. Tình cảm có nhiều loại, người Tàu thời ấy thấy tình bạn là hợp với thơ nhất.

Nguyên văn

Viễn thính giang thượng địch
Lâm trường nhất tống quân
Hoàn sầu độc túc dạ
Cánh hướng quận trai văn.


Dịch nghĩa

Nghe xa xa có tiếng sáo trên sông
Ðúng lúc đang nâng chén tiễn bác
Về buồn đêm nằm ngủ một mình
Lại nghe sáo vẳng tận phòng sách trong dinh.

Dịch thơ

Bản 1:

Sáo ai vi vút trên sông
Xa bay tận chén rượu nồng tiễn nhau
Người về bóng lẻ canh thâu
Buồng văn hiu hắt, sáo đâu lại vào!


Bản 2:

Sáo sông trộn chén rượu nồng
Tôi nâng tiễn bác thuận dòng xa chơi
Về, đêm mình với mình thôi
Vi vu sáo thoảng, buồn ơi chốn này.


Bản 3:

Sáo đâu ai thổi trên sông
Cái ngày tôi bác chén nồng chia tay
Bác đi, tôi lại về đây
Đêm nghe sáo vẳng khôn khuây mối sầu…


Bản dịch thơ khác

Xa nghe tiếng sáo trên sông
Một phen cất chén rượu nồng đưa nhau
Nghĩ cho đêm vắng thêm sầu
Riêng ai tiếng ấy bên lầu lại nghe.
(Tản Đà)

Xa nghe tiếng sáo trên sông
Nâng ly mời bạn ân cần tiễn đưa
Giấc hồ buồn nỗi đêm khuya
Nỉ non tiếng sáo lọt qua bức mành.
(Trương Việt Linh)


(Toàn bộ bản dịch của TT đã in vào sách
Dịch thơ Đường xuất bản năm 2017)

________
Tên bài đầy đủ là “Thính giang địch tống Lục thị ngự”, nghĩa là “Nghe sáo trên sông ngày tiễn bạn là quan thị ngự họ Lục”.