Hoàng Hiệp, “Câu hò bên bờ Hiền Lương” (TN)Xin bấm vào đây để nghe.