Việc “trồng người” bây giờ khó lắm. Vì các thế lực thù địch cũng chen vào trồng.

Người Việt Nam do các thế lực ấy trồng sẽ thứ nhất hiểu sai lịch sử dân tộc và thứ hai khát khao những “giá trị phổ quát” thực ra chỉ là ý riêng của người Tây phương. Hiểu sai quá khứ của mình và say sưa “đạo” của người dĩ nhiên là không tốt.

Bằng mọi cách, nhà nước Việt Nam phải cản trở hiệu quả việc ngoại bang xía vào dạy dân Việt Nam.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Vì lợi ích trăm năm...”
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà (…)”


(Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc, ngày 13/9/1958, theo trang
laodong.vn)