“Chênh Vênh”, Ảnh1-11

           Ảnh đẹp quá. Xin tác giả cho biết tên thật để phổ biến.