Nguyễn Thành, “Qua miền Tây Bắc” (ĐTNVN)Xin bấm vào đây để nghe ban hợp xướng của Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.