Thuận Yến, “Tình yêu Điện Biên” (HC)Xin bấm vào đây để nghe Hoàng Chè trình bày.