Tây Tàu tự cho là hơn ta mà nhìn ta từ trên xuống, nên thấy ta sai.

Người Việt Nam bây giờ nhiều người đinh ninh là Tây hơn ta, nhìn Tây từ dưới lên, nên thấy Tây sai.

Sự thực, phải nhìn ngang mới thấy!

(Thu Tứ)Nguyễn Văn Hầu, “Chớ có tin Tây, Tàu!”Cái tật của đa số nhà cầm bút người Pháp viết về Việt Nam là đứng trên địa vị một chủ nhân ông để nhìn xuống những người tôi tớ, mà nhìn thường sai nữa chớ. Cho nên đọc họ, cũng như đọc sách Tàu nói về dân Việt trong thời ngoại thuộc, chúng ta phải nhận định lại.


(Nguyễn Văn Hầu,
Nửa tháng trong miền Thất Sơn. Nhan đề phần trích tạm đặt.)