Hồ Bắc, “Tổ quốc yêu thương” (KH)Xin bấm vào đây để nghe Kiều Hưng trình bày.