Chùa Keo (Hành Thiện, Nam Định)

           Ảnh chụp ngày 29 tháng 8 năm 2017.