Thu Tứ, “Kiến huỳnh hỏa của Đỗ Phủ”
Đêm thu đom đóm bay loạn ngoài trời, rồi bay loạn cả trong lòng một người đầu bạc xa quê…

Nguyên văn

Vu sơn thu dạ huỳnh hỏa phi
Sơ liêm xảo nhập tọa nhân y
Hốt kinh ốc lý cầm thư lãnh
Phục loạn thiềm tiền tinh tú hy
Khước nhiễu tỉnh lan thiêm cá cá
Ngẫu kinh hoa nhị lộng huy huy
Thương giang bạch phát sầu khan nhữ
Lai tuế như kim qui vị qui.


Dịch nghĩa

Ðêm thu trên núi Vu, đom đóm bay
Mành thưa, có con bay khéo, lọt đậu trên áo
Chợt sợ, trong nhà sách đàn lạnh ngắt
Trước thềm lại loạn đóm, sao trời thưa thớt
Quanh thành giếng, đóm cũng lẩn quẩn
Có con tình cờ bay bên nhị hoa, lập lòe như đùa
Bên sông lạnh, tóc trắng trông mày mà buồn
Năm tới chừng này, đã về nhà hay chưa nhỉ?

Dịch thơ

Đêm thu đom đóm đua bay
Mành thưa khéo lọt đỗ ngay áo người
Ðàn buông sách thả rụng rời
Một hiên đóm loạn, một trời sao thưa
Kia vòng quanh giếng vẩn vơ
Đây bên hoa tụ nhởn nhơ lập lòe
Đóm bay, sông lạnh, tuổi già
Mười hai tháng nữa, quê nhà hay chưa?...


Bản dịch thơ khác

Ðêm thu đom đóm núi Vu
Rèm thưa khéo lọt, đậu vô áo người
Sách đàn, chợt thấy lạnh rồi
Trước thềm bay loạn, trên trời sao thưa
Lại quanh lộ tỉnh vẩn vơ
Lượn qua những chỗ nhị hoa, lập lòe
Thấy mày đầu bạc buồn ghê
Sang năm như rứa, đã về hay chưa.
(Trần Trọng Kim)
_______
Tên bài nghĩa là “Thấy đom đóm”.