Chùa Côn Sơn (Hải Dương)

           Ảnh chụp ngày 26 tháng 5 năm 2018.