Giọng Tân Cương dù không đổi, nhưng quất mãi nước sôi sao khỏi nghe xa thăm thẳm!

Thơ Phùng giá đáng “nghìn trà”. Nhà thơ đáng được uống trà nước nhất thôi quanh năm suốt tháng...

(Thu Tứ)Phùng Cung, “Trà”Quất mãi nước sôi
Trà đau nát bã
Không đổi giọng Tân Cương.