Hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

           Ảnh chụp tháng 8 năm 2008.