Ngắm những chiếc sọ người từ một bên, Ghe-ra-xi-mov thấy có hai loại hốc mắt.

Trường hợp hốc mắt nghiêng, bờ dưới của hốc thụt hẳn vào trong, làm cho mắt “sâu”. Ngắm mắt người da trắng, thấy quả thường sâu hơn hẳn mắt ta...

(Thu Tứ)Nguyễn Lân Cường, “Hai loại hốc mắt”Khi nghiên cứu hàng nghìn chiếc sọ Ghe-ra-xi-mov đã thấy một số đặc điểm ở vùng hốc mắt có thể sử dụng để xác định đại chủng (...) đã chia hốc mắt thành hai loại nếu nhìn từ chuẩn bên (...)

Loại hốc mắt nghiêng (...) đặc trưng cho những chủng tộc Europoid. Một số sọ của Negroid và Australoid cũng có đặc điểm này.

Loại hốc mắt thẳng (...) đặc trưng cho những dạng của đại chủng Mongoloid.

Trong số 20 sọ cổ của văn hóa Ðông Sơn có tới 18 trường hợp thuộc loại hốc mắt thẳng, chỉ có hai trường hợp là hốc mắt nghiêng.


(Nguyễn Lân Cường,
Ðặc điểm nhân chủng (của) cư dân văn hóa Ðông Sơn ở Việt Nam, nbx. Khoa Học Xã Hội, 1996. Nhan đề tạm đặt.)