N.V. Thương, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”Xin bấm vào đây để nghe Kiều Hưng trình bày.