Đình Ngọc Canh (Vĩnh Phúc)

           Ảnh chụp ngày 20 tháng 5 năm 2017.