(Xem thêm trong “Thông báo, liên lạc / Thu Tứ toàn tập - Nhiếp ảnh)