“Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ / Cảnh cũ nếp xưa”.