Xin xem thêm trong “Một số tác giả có nhiều phát biểu” và trong