Phong Nhã, “Kim Đồng” (MA)Xin bấm vào đây để nghe Mai Anh trình bày.