Tượng đài Lê Lợi ở thành phố Thanh Hóa

           Ảnh chụp trong tháng 2 năm 2017