Trần Hoàn, “Tình ca mùa xuân” (TL, PH)Xin bấm vào đây để nghe Thúy Lan và Phan Huấn trình bày.