Tượng đài Hồ Chủ tịch ở thành phố Cần Thơ

           Ảnh chụp trong tháng 11 năm 2017