An Chung, “Bông hoa tám cánh” (TT)Xin bấm vào đây để nghe Tuyết Thanh hát.