Tranh Hà Nội kháng chiến
           của Phùng Di Thuần