Thuộc địa là nguồn sức mạnh quan trọng của đế quốc. Muốn dễ thắng đế quốc thì phải làm cho đế quốc mất thuộc địa.

“Giúp nhân dân bạn tức là tự giúp mình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phát biểu tương tự. Pháp có quân đóng khắp Đông Dương. Muốn dễ thắng Pháp thì phải tổ chức đánh nó khắp Đông Dương để nó không thể rút quân từ các nơi khác về tập trung đàn áp kháng chiến Việt Nam.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Tại sao Lê-nin muốn giúp ta”
Theo Lê-nin, cách mạng ở phương Tây muốn thắng lợi thì nó phải liên hệ chặt chẽ với phong trào giải phóng chống chủ nghĩa đế quốc ở các thuộc địa.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 26, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 1, tr. 277)