Huy Du, “Nổi lửa lên em” (BL)Xin bấm vào đây để nghe Bích Liên hát.