Chùa Long Đọi Sơn (Hà Nam)

           Ảnh chụp trong tháng 9 năm 2017