Nói cách khác là hết lòng yêu nước, hết dạ thương dân.

Thì đạo đức truyền thống ứng dụng cho người làm quan xưa kia cũng thế. Chẳng qua trong thời Pháp thuộc, đông đảo quan không làm cha mẹ dân mà làm tay sai cho giặc.

Đạo đức cách mạng thực ra không mới. Cái mới là, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nó được hàng ngũ cán bộ thực thi.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Đạo đức cách mạng”
Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là (...) Tận trung với nước. Tận hiếu với dân.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 138, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 7, tr. 480)