Trần Chung, “Chiều biên giới” (TL)Xin bấm vào đây để nghe Thúy Lan hát