Đền Trần (Nam Định)

           Ảnh chụp trong tháng 8 năm 2017