Trời sinh loài người có tính ích kỷ. Chắc không thể sửa cho mất. May ra có thể sửa cho bớt. Cái không bao giờ tới được vẫn là cái đáng cố tiến về! (Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Xã hội chủ nghĩa là gì”
Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì? Tư tưởng xã hội chủ nghĩa nói tóm tắt là phải đặt lợi ích chung của cả nước lên trên hết, lên trên lợi ích của cá nhân mình.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 157, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 9, tr. 20)