Nếu thuần lý như bên Tây, thì cứ làm ra vô số luật rồi thi hành luật, chẳng ai cần phải nêu gương cho ai.

Vì xã hội phương Đông trọng nhân tình, nên người quân tử mới phải tu thân.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Tình cảm và nêu gương”Các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm (...) đối với họ một tấm gương sống (...) có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 25, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 1, tr. 263)