Bao nhiêu người cầm bút Việt Nam, có tiếng và vô danh, đã viết ra vô số thơ, ký, truyện rất giá trị mà cộng lại thiết tưởng có thể xem là xứng đáng với cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Phải có tác phẩm xứng đáng”Các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến (...) bây giờ, mà còn để lưu truyền (...) cho hậu thế.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 116, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 5, tr. 464)