Về cuộc kháng chiến vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc, không biết bao nhiêu người Việt Nam đã viết vô số thơ, ký, truyện, sáng tác rất nhiều ca khúc, vẽ rất nhiều tranh, tạc nặn đắp rất nhiều tượng, phù điêu v.v. có giá trị cao, đáng cho hậu thế lấy làm tự hào. (Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Phải có tác phẩm xứng đáng”
Các nhà văn hóa ta phải có những tác phẩm xứng đáng, chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến (...) bây giờ, mà còn để lưu truyền (...) cho hậu thế.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 116, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 5, tr. 464)