Nhân dân đi đâu?

Khi nước bị chiếm, bị chia, thì đi tới độc lập, thống nhất.

Tới đó xong rồi, thì đi nữa, tới điều kiện vật chất tốt hơn và văn hóa tinh thần mới vừa cao vừa riêng.

Trên chặng thứ nhất, Chính phủ đã dẫn đường xuất sắc.

Trên chặng thứ hai, Chính phủ dẫn đường có mặt chưa ổn.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Chính phủ phải dẫn đường”
Nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 80, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 4, tr. 56)