Trời chiều
Nắm được bàn tay
Vào đêm
Với cả ban mai
Ngại gì.

(Thu Tứ)Phạm Đức, “Ban mai”
Ơ này
Trời đã chiều

Tay người tôi nắm
Thật là
Ban mai.