Rõ ràng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa chỉ là phương tiện.

Đã là phương tiện thì có thể tùy nghi cải biến, thậm chí bỏ đi, dùng phương tiện khác.

Bỏ được, nhưng với Trung Quốc nêu gương cải biến chủ nghĩa cộng sản thành một phương tiện cực kỳ “ích quốc lợi dân”, việc gì mà bỏ!

(Ta phải vừa sẵn sàng chống xâm lược, vừa học cái hay của bất cứ ai!)

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Vì nước vì dân”
Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân (...) Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 89, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 4, tr. 240)