Thu Tứ



Hậu cung từ của Bạch Cư Dị




Cung oán Tàu đây. Chỉ bốn câu thôi, nhưng mà cũng thấm.

Nguyên văn

Lệ thấp la cân mộng bất thành
Dạ thâm tiền điện án ca thanh
Hồng nhan vị lão tình tiên đoạn
Tà ỷ huân lung tọa đáo minh.


Dịch nghĩa

Khóc ướt khăn là vì mộng không thành
Ðêm khuya mà điện trước còn vang tiếng đàn hát
Người đẹp chưa già mà tình duyên đã dứt
Ngồi nghiêng tựa lồng hương cho đến sáng.

Dịch thơ

Khăn là thấm lệ tan mơ
Ðêm vui chín bệ vẫn chưa gần tàn
Má hồng duyên nỡ dứt ngang
Lồng ôm đợi sáng miên man khói sầu...


Bản dịch thơ khác

Lệ ướt đầm khăn, mộng chẳng thành
Ðiện ngoài ca hát rộn đêm thanh
Hồng nhan chưa tắt, ân tình hết
Ngồi tựa lò hương đến sáng tinh.
(Khuyết danh)

Lệ thấm khăn là, giấc ngủ không
Đêm đêm tiếng hát rộn sân rồng
Má hồng chưa nhạt ân tình dứt
Nghiêng tựa lò hương đến rạng đông.
(Trương Việt Linh)









_________
Tên bài nghĩa là “Lời trong hậu cung”.