Chiến tranh tư tưởng, chiến tranh chính trị, chiến tranh tâm lý, là một.

Song song với chiến tranh quân sự, cả Pháp và Mỹ đã tiến hành chiến tranh tư tưởng và chiến tranh kinh tế đối với ta. Ta đánh lại trên cả ba mặt, nhưng chỉ trên mặt trận tư tưởng là có thể động tới dân Pháp dân Mỹ.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Chiến tranh tư tưởng”Chiến tranh ngày nay không riêng gì về mặt quân sự, mà cả về chính trị, kinh tế, văn hóa nữa. Chiến tranh (...) tư tưởng so với những mặt khác cũng không kém quan trọng. Mục đích của nó là làm ly gián quân địch, làm nhụt chí chiến đấu của quân địch.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 94, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 4, tr. 319)