NGHĨA TRANG ĐIỆN BIÊN PHỦ

           Ảnh chụp tháng 3 năm 2016