Đó, người cộng sản Việt Nam trước tiên vì nước, chứ không phải vì chủ nghĩa cộng sản.

Tổ quốc độc lập và thống nhất lâu rồi. “Lý tưởng cao cả” bây giờ là làm sao cho người Việt Nam giàu lên mà không đánh mất mình.

Để thực hiện lý tưởng, ta có thể chọn bất cứ chủ nghĩa nào. Nhưng như chúng tôi trình bày trong bài “Trường kỳ cải thiện”, ta không nên theo chế độ đa đảng ở Tây phương, mà nên giữ và cố gắng hoàn thiện chế độ độc đảng hiện tại.

(Thu Tứ)Hồ Chí Minh, “Người cộng sản VN vì nước”
Những người cộng sản chúng ta không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập (...)


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 11)