PHI CÔNG TIÊM KÍCH

            Nguồn: Lê Hải, Phi công tiêm kích, nxb. Quân Đội Nhân Dân, 2004