Nho giáo chủ trương người cai trị phải tu thân trước khi hành đạo. “Sửa mình trước, làm việc nước sau” không bao giờ hết hợp thời. (TT)Hồ Chí Minh, “Hãy đọc Khổng Tử”
Chúng ta hãy tự hoàn thiện mình về mặt tinh thần bằng cách đọc các tác phẩm của Khổng Tử.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 2)